Mamabinta

  • 5 Commentaires
  • 424 Articles
  • 1189 Abonnés

Mon profil

Mon nom: Prenom, Nom

Sex:Homme

Date de naissance: 03 Décembre

Pays: Sénégal

A propos de moi:

24 June 2014

po mo iwataa haa badaulaar wiy toognaa wari hoore ko toognanoo yooliima. Hay so siisee Loh wadii ko boni njoftiigu ngu fakitii .Aan Abdullaay Daawuuda JALLO noon paama leydi woonaa nih jogortee neddo so wadii ko boni foti ko holleede laawol ko allah tan woni laamdo haa bada. So allah wondiibe Ceerno o burtinii .Aan kalfinaado kisal leydi ndi a fotaani huccitde e deedo golle bonde firti ko laawol alaa kala toonaado so safran hoore mum . Neddo faggoo jawdi mum tan bonniree hono nih tawa alaa ko waawi heen in haamni . Ko kambe seernaabe be mbiy so neddo tooniima yo a yaafo dum sabu allah kadi be nduttoo ebe mbada deedo golle bonde ;LISLAAM yamiraani dum.